Có 2 kết quả:

黃胸織雀 huáng xiōng zhī què黄胸织雀 huáng xiōng zhī què

1/2

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) baya weaver (Ploceus philippinus)

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) baya weaver (Ploceus philippinus)