Có 2 kết quả:

黃炎貴胄 huáng yán guì zhòu ㄏㄨㄤˊ ㄧㄢˊ ㄍㄨㄟˋ ㄓㄡˋ黄炎贵胄 huáng yán guì zhòu ㄏㄨㄤˊ ㄧㄢˊ ㄍㄨㄟˋ ㄓㄡˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

honorable Chinese nationals (idiom)

Từ điển Trung-Anh

honorable Chinese nationals (idiom)