Có 2 kết quả:

黃腰柳鶯 huáng yāo liǔ yīng ㄏㄨㄤˊ ㄧㄠ ㄌㄧㄡˇ ㄧㄥ黄腰柳莺 huáng yāo liǔ yīng ㄏㄨㄤˊ ㄧㄠ ㄌㄧㄡˇ ㄧㄥ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Pallas's leaf warbler (Phylloscopus proregulus)

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Pallas's leaf warbler (Phylloscopus proregulus)