Có 2 kết quả:

黃嘴朱頂雀 huáng zuǐ zhū dǐng què黄嘴朱顶雀 huáng zuǐ zhū dǐng què

1/2

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) twite (Linaria flavirostris)

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) twite (Linaria flavirostris)