Có 1 kết quả:

灰白色 huī bái sè

1/1

huī bái sè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

ash gray