Có 2 kết quả:

灰背椋鳥 huī bèi liáng niǎo ㄏㄨㄟ ㄅㄟˋ ㄌㄧㄤˊ ㄋㄧㄠˇ灰背椋鸟 huī bèi liáng niǎo ㄏㄨㄟ ㄅㄟˋ ㄌㄧㄤˊ ㄋㄧㄠˇ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) white-shouldered starling (Sturnia sinensis)

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) white-shouldered starling (Sturnia sinensis)