Có 2 kết quả:

灰塵 huī chén灰尘 huī chén

1/2

huī chén

giản thể

Từ điển Trung-Anh

dust