Có 2 kết quả:

挥斥 huī chì揮斥 huī chì

1/2

huī chì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to chide
(2) to berate
(3) energetic