Có 2 kết quả:

挥发 huī fā揮發 huī fā

1/2

huī fā

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) volatile
(2) volatility