Có 2 kết quả:

灰喉柳莺 huī hóu liǔ yīng灰喉柳鶯 huī hóu liǔ yīng

1/2

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) ashy-throated warbler (Phylloscopus maculipennis)

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) ashy-throated warbler (Phylloscopus maculipennis)