Có 1 kết quả:

灰卷尾 huī juǎn wěi

1/1

huī juǎn wěi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) ashy drongo (Dicrurus leucophaeus)