Có 2 kết quả:

灰蓝姬鹟 huī lán jī wēng ㄏㄨㄟ ㄌㄢˊ ㄐㄧ ㄨㄥ灰藍姬鶲 huī lán jī wēng ㄏㄨㄟ ㄌㄢˊ ㄐㄧ ㄨㄥ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) slaty-blue flycatcher (Ficedula tricolor)

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) slaty-blue flycatcher (Ficedula tricolor)