Có 2 kết quả:

灰蓝山雀 huī lán shān què灰藍山雀 huī lán shān què

1/2

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) azure tit (Cyanistes cyanus)

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) azure tit (Cyanistes cyanus)