Có 2 kết quả:

灰山鶉 huī shān chún灰山鹑 huī shān chún

1/2

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) grey partridge (Perdix perdix)

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) grey partridge (Perdix perdix)