Có 2 kết quả:

挥之不去 huī zhī bù qù揮之不去 huī zhī bù qù

1/2

Từ điển Trung-Anh

impossible to get rid of

Từ điển Trung-Anh

impossible to get rid of