Có 2 kết quả:

回光鏡 huí guāng jìng回光镜 huí guāng jìng

1/2

Từ điển Trung-Anh

concave reflector (e.g. in spotlight)

Từ điển Trung-Anh

concave reflector (e.g. in spotlight)