Có 1 kết quả:

茴香籽 huí xiāng zǐ

1/1

huí xiāng zǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) cumin
(2) fennel seed