Có 2 kết quả:

会攻 huì gōng會攻 huì gōng

1/2

huì gōng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to attack jointly

huì gōng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to attack jointly