Có 2 kết quả:

会漏 huì lòu會漏 huì lòu

1/2

huì lòu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

leak

huì lòu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

leak