Có 2 kết quả:

会阴 huì yīn會陰 huì yīn

1/2

huì yīn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

perineum

huì yīn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

perineum