Có 1 kết quả:

混氧燃料 hùn yǎng rán liào

1/1

hùn yǎng rán liào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

mixed-oxide fuel (MOX)