Có 2 kết quả:

活气 huó qì活氣 huó qì

1/2

huó qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

spirited atmosphere

huó qì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

spirited atmosphere