Có 1 kết quả:

活物 huó wù

1/1

huó wù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

living animals