Có 2 kết quả:

火鶴 huǒ hè ㄏㄨㄛˇ ㄏㄜˋ火鹤 huǒ hè ㄏㄨㄛˇ ㄏㄜˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

flamingo lily (Anthurium andraeanum)

Từ điển Trung-Anh

flamingo lily (Anthurium andraeanum)