Có 2 kết quả:

火鶴花 huǒ hè huā ㄏㄨㄛˇ ㄏㄜˋ ㄏㄨㄚ火鹤花 huǒ hè huā ㄏㄨㄛˇ ㄏㄜˋ ㄏㄨㄚ

1/2

Từ điển Trung-Anh

flamingo lily (Anthurium andraeanum)

Từ điển Trung-Anh

flamingo lily (Anthurium andraeanum)