Có 2 kết quả:

火炉 huǒ lú火爐 huǒ lú

1/2

huǒ lú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

stove