Có 1 kết quả:

火盆 huǒ pén ㄏㄨㄛˇ ㄆㄣˊ

1/1

huǒ pén ㄏㄨㄛˇ ㄆㄣˊ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) brazier
(2) fire pan
(3) hibachi