Có 3 kết quả:

火器 huǒ qì ㄏㄨㄛˇ ㄑㄧˋ火气 huǒ qì ㄏㄨㄛˇ ㄑㄧˋ火氣 huǒ qì ㄏㄨㄛˇ ㄑㄧˋ

1/3

huǒ qì ㄏㄨㄛˇ ㄑㄧˋ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) firearm
(2) CL:架[jia4]

Một số bài thơ có sử dụng

Từ điển Trung-Anh

(1) anger
(2) internal heat (TCM)

Từ điển Trung-Anh

(1) anger
(2) internal heat (TCM)

Một số bài thơ có sử dụng