Có 1 kết quả:

火山灰 huǒ shān huī

1/1

huǒ shān huī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

volcanic ash