Có 2 kết quả:

火山学 huǒ shān xué火山學 huǒ shān xué

1/2

huǒ shān xué

giản thể

Từ điển Trung-Anh

volcanology

huǒ shān xué

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

volcanology