Có 2 kết quả:

火树银花 huǒ shù yín huā火樹銀花 huǒ shù yín huā

1/2

Từ điển Trung-Anh

display of fireworks and lanterns

Từ điển Trung-Anh

display of fireworks and lanterns

Một số bài thơ có sử dụng