Có 1 kết quả:

火腿 huǒ tuǐ

1/1

huǒ tuǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) ham
(2) CL:個|个[ge4]