Có 1 kết quả:

火油 huǒ yóu

1/1

huǒ yóu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(dialect) kerosene