Có 2 kết quả:

火烛 huǒ zhú火燭 huǒ zhú

1/2

huǒ zhú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) fire and candles
(2) household things that burn

huǒ zhú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) fire and candles
(2) household things that burn

Một số bài thơ có sử dụng