Có 2 kết quả:

貨比三家不吃虧 huò bǐ sān jiā bù chī kuī ㄏㄨㄛˋ ㄅㄧˇ ㄙㄢ ㄐㄧㄚ ㄅㄨˋ ㄔ ㄎㄨㄟ货比三家不吃亏 huò bǐ sān jiā bù chī kuī ㄏㄨㄛˋ ㄅㄧˇ ㄙㄢ ㄐㄧㄚ ㄅㄨˋ ㄔ ㄎㄨㄟ

1/2

Từ điển Trung-Anh

shop around first and you won't get ripped off (idiom)

Từ điển Trung-Anh

shop around first and you won't get ripped off (idiom)