Có 2 kết quả:

霍乱杆菌 huò luàn gǎn jūn霍亂桿菌 huò luàn gǎn jūn

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) Vibrio cholerae
(2) the cholera bacterium

Từ điển Trung-Anh

(1) Vibrio cholerae
(2) the cholera bacterium