Có 2 kết quả:

霍乱菌苗 huò luàn jūn miáo霍亂菌苗 huò luàn jūn miáo

1/2

Từ điển Trung-Anh

cholera vaccine

Từ điển Trung-Anh

cholera vaccine