Có 2 kết quả:

或許 huò xǔ或许 huò xǔ

1/2

huò xǔ

phồn thể

Từ điển phổ thông

có thể, có lẽ

Từ điển Trung-Anh

(1) perhaps
(2) maybe

huò xǔ

giản thể

Từ điển phổ thông

có thể, có lẽ

Từ điển Trung-Anh

(1) perhaps
(2) maybe