Có 2 kết quả:

貨運卡車 huò yùn kǎ chē ㄏㄨㄛˋ ㄩㄣˋ ㄎㄚˇ ㄔㄜ货运卡车 huò yùn kǎ chē ㄏㄨㄛˋ ㄩㄣˋ ㄎㄚˇ ㄔㄜ

1/2

Từ điển Trung-Anh

freight truck

Từ điển Trung-Anh

freight truck