Có 1 kết quả:

基本需要 jī běn xū yào

1/1

jī běn xū yào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) basic necessity
(2) fundamental need