Có 2 kết quả:

基底細胞癌 jī dǐ xì bāo ái基底细胞癌 jī dǐ xì bāo ái

1/2

Từ điển Trung-Anh

basal cell carcinoma

Từ điển Trung-Anh

basal cell carcinoma