Có 2 kết quả:

机关车 jī guān chē機關車 jī guān chē

1/2

jī guān chē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

locomotive

jī guān chē

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

locomotive