Có 2 kết quả:

激光打印机 jī guāng dǎ yìn jī激光打印機 jī guāng dǎ yìn jī

1/2

Từ điển Trung-Anh

laser printer

Từ điển Trung-Anh

laser printer