Có 2 kết quả:

积厚流广 jī hòu liú guǎng ㄐㄧ ㄏㄡˋ ㄌㄧㄡˊ ㄍㄨㄤˇ積厚流廣 jī hòu liú guǎng ㄐㄧ ㄏㄡˋ ㄌㄧㄡˊ ㄍㄨㄤˇ

1/2

Từ điển Trung-Anh

deep rooted and influential

Từ điển Trung-Anh

deep rooted and influential