Có 2 kết quả:

基金会 jī jīn huì ㄐㄧ ㄐㄧㄣ ㄏㄨㄟˋ基金會 jī jīn huì ㄐㄧ ㄐㄧㄣ ㄏㄨㄟˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

foundation (institution supported by an endowment)

Từ điển Trung-Anh

foundation (institution supported by an endowment)