Có 2 kết quả:

几可乱真 jī kě luàn zhēn幾可亂真 jī kě luàn zhēn

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) to seem almost genuine
(2) easily mistaken for the real thing

Từ điển Trung-Anh

(1) to seem almost genuine
(2) easily mistaken for the real thing