Có 2 kết quả:

积习难改 jī xí nán gǎi ㄐㄧ ㄒㄧˊ ㄋㄢˊ ㄍㄞˇ積習難改 jī xí nán gǎi ㄐㄧ ㄒㄧˊ ㄋㄢˊ ㄍㄞˇ

1/2

Từ điển Trung-Anh

old habits are hard to change (idiom); It is hard to throw off ingrained habits.

Từ điển Trung-Anh

old habits are hard to change (idiom); It is hard to throw off ingrained habits.