Có 2 kết quả:

机械化 jī xiè huà機械化 jī xiè huà

1/2

jī xiè huà

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to mechanize

jī xiè huà

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to mechanize