Có 2 kết quả:

机械语言 jī xiè yǔ yán機械語言 jī xiè yǔ yán

1/2

Từ điển Trung-Anh

machine language

Từ điển Trung-Anh

machine language