Có 2 kết quả:

基因库 jī yīn kù基因庫 jī yīn kù

1/2

jī yīn kù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

gene bank

jī yīn kù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

gene bank